ITS Strategi-handlingsplan/ITS Rådet

Regeringsuppdrag ang reviderad ITS-strategi och handlingsplan

Bakgrund

Trafikverket har tillsammans med Transportstyrelsen fått i uppdrag att revidera den nationella strategin och handlingsplanen för användning av Intelligenta transportsystem, ITS. Uppdraget leds av Torbjörn Biding och Petter Åsman från Trafikverket.

2009 fick Vägverket i uppdrag att ta fram den befintliga ITS-handlingsplanen. Uppdraget redovisades 2010. ITS-direktivet antogs samma år och innebär bl a krav på att medlemsstaterna ska rapportera vilka åtgärder som genomförts vart 3:e år.

ITS är idag en naturlig förutsättning för ett fungerande transportsystem. Detta pekas bl a på i Trafikverkets kapacitetsutredning och förslaget till nationell plan. Både uppdragsbeskrivningen och den inledande analysen ger att ITS i många avseenden har passerat forsknings och pilotstadiet och idag är ett av flera verktyg som ska ingå i den ordinarie verktygslådan för att lösa trafiksystemets problem och utmaningar. Införande av ITS-lösningar styrs dels via processen i EU via ITS-direktiv och delegerade akter och dels genom de planer, åtgärdsval och investeringar som sker i det svenska transportsystemet där Trafikverket har en betydande roll.

Uppdraget

I uppdraget ingår att ta fram:

  • En nationell strategi för användningen av ITS och införandet av ITS-direktivet i Sverige
  • Ett strukturerat sätt att få in strategisk information om ITS till Sverige
  • En beskrivning av hur Sverige ska kunna påverka den europeiska utvecklingen inom ITS-området
  • En uppföljningsbar trafikslagsövergripande handlingsplan med tydliga aktiviteter, ansvariga, resurser och tidsplan som kan användas i Sveriges rapportering till EU. (2014-2020 med utblick mot 2025)
  • En redogörelse för hur strategin och handlingsplanen ska genomföras och hur TrVs samordningsansvar för genomförande och uppföljning ska organiseras.
  • En redogörelse för hur övriga aktörer inom ITS- området ska medverka i genomförandet och uppföljningen
  • En analys av behovet av regelgivning nationellt/ internationellt och i förekommande fall ta fram författningsförslag
  • En redogörelse av vilka möjligheter som finns för att verka för förändringar i internationella regler för att möjliggöra användningen av ny ITS- teknik
  • En redogörelse av hur processen med framtagandet av strategin och handlingsplanen fungerat

Informationsmaterial från möte om uppdraget den 31/1 finns att ladda ner här Uppdragets struktur 10[1]

Uppdraget har skett i nära dialog med berörda myndigheter, näringsliv och organisationer. Den 5 maj 2014 redovisades uppdraget till regeringen.

Remissvar

Remissvaren på Nationell strategi och handlingsplan för använding av ITS ska i tre exemplar vara inlämnade till Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm, senast den 15 september 2014 märkta med diarienummer (N2013/4071/TE). Remissvaren ska även skickas elektroniskt via mejl till följande adress: elvira.shakirova@regeringskansliet.se

Fil ska vara i wordformat (inte PDF) och vara namngiven med svarande organisations namn och nummer. Mejl ska märkas med diarienummer (N2013/4071/TE). Remissvaren kan komma att publiceras på regeringens webbplats. Kontaktperson på Näringsdepartementet är Niklas Nilsson, niklas.u.nilsson@regeringskansliet.se

Dokument

Öppen remiss Nationell strategi och handlingsplan ITS (Pdf-fil, 838 kB, öppnas i nytt fönster)

Remiss- Förslag Nationell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem, ITS (Pdf-fil, 830 kB, öppnas i nytt fönster) 

Sändlista (Pdf-fil, 952 kB, öppnas i nytt fönster)

Övriga dokument

Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS (pdf-fil, 4,4 MB öppnas i nytt fönster)

Kortversion av nationell strategi för användning av ITS (pdf-fil, 462 kB, öppnas i nytt fönster)

Uppdragsbeskrivning, nationell strategi ITS (pdf-fil, 2 MB, öppnas i nytt fönster)

Missiv, regeringsuppdraget att revidera nationell strategi, handlingsplan och användning för ITS (pdf-fil, 400 kB, öppnas i nytt fönster)

—————-

Information om ITS Rådet (Observera att rådets mandat gick ut den 31 december 2012)

 Ni kan finna all information från ITS Rådets tidigare webb under rubrikerna till vänster i den vita rutan!

Historik ITS Rådet

2010 beslutade regeringen att inrätta ett ITS-råd.

Syftet var att intensifiera arbetet med att nyttja intelligenta transportsystem och tjänster för att nå bättre säkerhet, effektivitet och miljö.

Pressmeddelande: Regeringen inrättar råd för intelligenta transportsystem och tjänster (ITS)

Rådet bestod av representanter från bland annat näringsliv, myndigheter, gods- och persontransportörer och akademin.

Arbetet leddes av dess ordförande Hans Rode (tredje personen från höger i bakre raden) samt ett sekretariat från Trafikverket som Roberto Bauducco (andra personen i mitten raden från vänster) ansvarade för!

 

ITS Rådet

Bifogade dokument
Uppdragets struktur 10[1]