Remiss version 0.99

Underlag till Nationell Strategi och handlingsplan för användning för Intelligenta Transportsystem i Sverige

Denna rapport utgör förslag till Nationell ITS strategi och handlingsplan för Sverige. Arbetet initierades av Trafikverket i april 2015 i syfte att tillvarata de synpunkter som inkom på regeringsuppdraget 2013 att ta fram en nationell ITS-strategi.

Resultatet presenterades på den nationella ITS konferensen 26 oktober som ni finner här>>

Projektet har genomförts tillsammans med Transportstyrelsen. I projektets styrgrupp har förutom Trafikverket även representanter för Transportstyrelsen och Vinnova deltagit. I syfte att åstadkomma en öppen process och ett brett deltagande från akademi, näringsliv, storstäder och andra intressenter etablerades ett samverkansforum hos ITS-Sweden.

Vi vill särskilt tacka ordförandena och de som medverkat i de olika arbetsgrupperna för framtagande av handlingsplanerna.

Med detta vill vi nu öppna för er att komma med synpunkter på rapporten som finns att ladda ner från denna sidan (till höger)

Remissvaren sammanställs och bifogas rapporten när den lämnas över till uppdragsgivaren. Sista datum för att komma in med synpunkter är 23 december.

Synpunkterna lämnas i wordformat via mail till: kommentar@itshp.nu

Vi har även som information (ej för kommentarer) bifogat de olika handlingsplanerna samt övriga delrapporter, ni finner dom här>>

Bifogade dokument
itshp_161118_v099