Associated universities

BLEKINGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY – WWW.BTH.SE

Institutionen för datalogi och datorsystemteknik  (DIDD) vid BTH, bedriver forskning kring utveckling och analys av distribuerade programvarusystem. De tekniker som används är huvudsakligen intelligenta agenter, multiagentsystem, optimering, simulering, data mining och säkerhetsanalys. Forskningen inom ITS-området innefattar dessa teknikers användning för beslutstöd, analys och systemdesign. Aktuella tillämpningsområden är bl.a. vägavgiftssystem, intelligent gods, e-freight, mobila tjänster, realtidsstöd för tågtrafikledning, samt transportplanering. Forskargruppen arbetar även med transport- och trafikrelaterade frågeställningar inom ramen för högskolans satsning inom ”Big data” – http://www.bth.se/bigdata.

Kontakt: Prof. Lars Lundberg and Dr. Larry Henesey, larry.henesey@bth.se

 

CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – WWW.CHALMERS.SE

Forskningen inom ITS-området omfattar bl.a. användningen av IKT och IKT-medierade tjänster, samt användningens effekter på t.ex. transporteffektivitet, mobilitet och säkerhet. Ett speciellt fokus utgör förutsättningar och hinder för acceptans och adoption av nya ITS-lösningar. Avdelningen är involverad i Chalmers strategiska satsning på hållbara transportsystem samt I centrumbildningarna SAFER respektive Nothern Light. Forskarna är och har varit involverad i flera nationella, såväl som internationella projekt med koppling till ITS-området, bl.a. FESTA, SeMiFOT respektive TeleFOT.

Kontakt:

  • Professor MariAnne Karlsson, mak@chalmers.se
  • Adj. professor Stig Franzén, stigf@chalmers.se
  • Dr. Per-Olof Arnäs, per-olof.arnar@chalmers.se
  • Dr. Gunnar Stefansson, gunnar.stefansson@chalmers.se

 

HALMSTAD UNIVERSITY – WWW.HH.SE

Halmstad Embedded and Intelligent Systems research (EIS) arbetar med är att tillhandahålla och ta fram kunskap (lösningar, teorier, metoder, verktyg) som är relevant för skapandet av innovativa IT-baserade produkter och tjänster – från möjliggörande tekniker, via systemlösningar och tillämpningar, till värdeskapande IT-användande. Exempel på detta är lågförbrukande (energi) tekniker för radio och kommunikation, som förenar såväl inbyggda system som elektronik och nanoteknik.
Ett annat exempel är intelligenta fordon som förenar kunskap om sensorer, om inbyggda system och om självorganiserande system.
Ett tredje exempel är nästa generations radarsystem för vilka systemlösningar baserade på ny möjliggörande beräknings- och kommunikationsteknik tas fram.

Kontakt: Professor Alexey Vinel, alexey.vinel@hh.se

 

KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY – WWW.KTH.SE

Avdelningen för Transport och logistik är en del av Institutionen för transporter och samhällsekonomi vid Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad på KTH. Avdelningens mål är att bidra till lösningen av viktiga transportproblem i Sverige och internationellt genom innovativ, tvärvetenskaplig forskning och utbildning. Exempel på viktiga tillämpningsområden är ITS, trafikträngsel, järnvägstidsplanutvecklingen, höghastighetståg, kapacitetsanalys av trafikanläggningar, kollektivtrafikservice, kundens perspektiv på kollektivtrafiken samt gröna godstransporter. På senare tid har forskningen även inriktas på potentialen av tekniker för insamling av transportdata för planering, uppföljning och kontroll av transportsystem. Det ITS-Lab som för närvarande är under uppbyggnad syftar till att sammanställa och integrera olika trafik- och miljödata från Stockholmsregionen för forskning och utbildning. Inom avdelningen utvecklas och tillämpas simuleringsmodeller, analysmodeller och avancerade programverktyg.

Kontakt: Dr. Albania Nissan, bibbi@infra.kth.se

 

LINKÖPING UNIVERSITY – WWW.LIU.SE

Avdelningen Kommunikations- och transportsystem vid LiU arbetar med forskning inom områdena kvantitativ logistik, trafiksystem och mobil telekommunikation. Frågeställningar berör oftast planering, utformning, nyttjande, styrning och analys av infrastruktur för transporter av människor och gods samt för telekommunikation. Speciellt studeras hur modern informationsteknologi samt mobil och trådlös telekommunikation kan användas och integreras i framtidens transport- och trafiksystem, samt hur matematisk modellering kan användas för att beskriva systemen. Forskningen inom ITS-området handlar bland annat om design av vägavgiftssystem, simuleringsverktyg för utvärdering av förarstöd samt om generering av trafikantdata med hjälp av signaltrafik från mobiltelefoner.

Kontakt:

  • Professor Jan Lundgren, jan.lundgren@liu.se
  • Docent Clas Rydergren, clas.rydergren@liu.se

 

LUND UNIVERSITY – WWW.LU.SE

Inriktningen Trafik och väg vid Lunds Universitet har en omfattande tvärvetenskaplig kompetens inom området infrastruktur och transportsystem. Forskningsområdena är Trafiksäkerhet, Trafik- och miljö, Förarstöd, Kollektivtrafik, Äldre och funktionshindrade i trafiken och Trafikekonomi. Trafik och väg omfattar ca 30 forskare. Inriktningen ger grundutbildning för civilingenjörer väg- och vatten och arkitekter. Forskningen inom ITS-området handlar bland annat om förarstödsystem (ADAS) och avser bilförares behov och acceptans av fordonsbaserade stödsystem samt utvärdering av effekter av sådana system på förarbeteende, trafiksäkerhet, flöde och miljö. Forskargruppen är och har varit involverad i flera nationellt finansierade projekt såväl som i många europeiska projekt, t.ex. AdaptIVe, InteractIVe, PReVENT, PROSPER och MASTER. Forskargruppen har lång erfarenhet av utvärdering av förarstödssystem och flera doktorsavhandlingar har producerats inom området.

Även avdelningen för Förpackningslogistik (www.plog.lth.se) vid Lunds Universitet ingår i ITS forskarskola.

Kontakt:

  • Professor András Várhelyi, andras.varhelyi@tft.lth.se
  • Dr. Henrik Sternberg, henrik.sternberg@plog.lth.se

 

MALMÖ UNIVERSITY – WWW.MAH.SE

Forskningen handlar om att på olika sätt effektivisera transportsystemet genom att tillämpa informations- och kommunikationsteknologi. Detta görs dels genom simulering och optimering av såväl gods- som persontransporter, och dels i realtid genom uppkopplade enheter (Internet of Things). Speciellt kan nämnas den kompetens som finns inom agent-baserad simulering. ITS-forskningen på MAH bedrivs framför allt vid Institutionen för Datavetenskap (IDV) och forskningscentrumet Internet of Things and People (IoTaP).

Kontakt:

  • Docent Jan A. Persson, jan.a.persson@mah.se
  • Professor Paul Davidsson, paul.davidsson@mah.se