Regleringsbrev till Trafikverket

I regeringens regleringsbrev till Trafikverket den 31 mars 2010 så nämns iTS under punkten 3.5 på sidan 24.

Utdrag ur regleringsbrevet.
”Trafikverket ska ha ett samordningsansvar för genomförande och uppföljning av arbetet enligt Trafikslags övergripande strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem (ITS) (VVpublikation 2010:16).
Som stöd i arbetet har regeringen för avsikt att tillsätta ett ITS-råd.
Till rådet ska knytas representanter från offentliga organisationer, branschorganisationer, näringsliv och akademi.
Trafikverket ska den 15 oktober 2010 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur arbetet fortskrider.
Regeringen avser att återkomma angående tidpunkter för fortsatta lägesrapporter.”

Bifogade dokument
sctfv_rb_slutligt1