Remiss ”Framställan om ändring av förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter”

Näringsdepartementet har bjudit in oss att lämna remissvar till ovan nämnda remiss.

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast onsdagen den 1 mars 2017. Vi ser gärna att remissvaren även skickas i elektronisk form via e-post till n.registrator@regeringskansliet.se och peter.kalliopuro@regeringskansliet.se i både word- och pdf-format. Vi skulle uppskatta om filnamnet är Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck), N2016/06615/TS, följt av remissinstansens namn. Remissvarens disposition bör om möjligt ansluta sig till dispositionen i betänkandet. I remissvaret anges Regeringskansliets diarienummer N2016/06615/TS.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på bifogade ”Framställan om ändring i förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter. Ändring med anledning av förordning (EU) nr 2015/962 om realtidstrafikinformationstjänster”. Framställan har utarbetats inom Transportstyrelsen.
 
I framställan föreslås att ITS-förordningen ändras för att även inkludera uppgifter inom förordningen 2015/962 om realtidstrafik­informations­tjänster. Förslaget innebär att Trafikverket, efter ansökan, ska utse prioriterade zoner samt ansvara för en nationell åtkomstpunkt och att Transportstyrelsen ska bedöma kravuppfyllelse enligt vad som regleras i akterna. Transportstyrelsen ska även fullgöra vissa rapporterings­skyldigheter samt få ett bemyndigande att meddela verkställighetsföreskrifter. Framställan skickas nu på remiss.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en in­bju­dan att lämna synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner eller beställas från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
Lena Kling
Enhetschef
Enheten för transport och samhälle

Även ITS Sweden kommer att lämna svar på remissen så ni kan gärna sända era synpunkter till oss!

Bifogade dokument
Bilaga 1 (EU) nr 2015 962
Remissmissiv N2016-06615-TS
Framställan ITS-förordning