Energidirektivet

Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén

om att utnyttja informations- och kommunikationsteknik för att underlätta övergången till en energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp

I december 2008 bekräftade Europeiska unionen än en gång att den förpliktar sig att uppnå sina mål om energibesparingar och koldioxidutsläpp senast 2020 och underströk att insatserna för förbättra energieffektiviteten måste öka .

Energieffektivitet är en central aspekt av EU:s insatser för att angripa de problem som hänger samman med energitrygghet och klimatförändringarna . Med tanke på den nuvarande finanskrisen och nedgången i den europeiska ekonomin har det blivit ännu viktigare med ett effektivare utnyttjande av energi och resurser.

Om den tekniska innovationen fokuserar på en energieffektiv tillväxt med låga koldioxidutsläpp får Europa bättre möjligheter att komma ur den ekonomiska krisen på ett mer långsiktigt hållbart sätt. Informations- och kommunikationstekniken (IKT) har som vi vet kapacitet till stora energibesparingar i hela ekonomin och potential att ge upphov till snabba och genomgripande förändringar på alla områden i samhället, den offentliga sektorn och näringslivet.

Vad som nu behövs är en politisk ram som gör att IKT kan passas in på rätt sätt i insatserna för att komma till rätta med de kriser vi för närvarande ser. Europa har nu möjlighet att spela en ledande roll för att skapa sådana ramvillkor, och utmaningen består i att ta tillvara denna möjlighet. En rad internationella organisationer, bl.a. OECD , håller nu på att titta närmare på IKT inför FN:s klimatkonferens, där man kommer att besluta om uppföljningsåtgärder till Kyotoprotokollet.

I detta meddelandet presenteras ett antal ambitiösa åtgärder med fokus på vad som kan åstadkommas på kort sikt både av IKT-sektorn själv och genom att fullt ut utnyttja de möjligheter som IKT ger inom alla sektorer av samhället och ekonomin. Detta bildar stommen till en rekommendation som kommissionen kommer att anta under andra halvåret 2009.

I rekommendationen kommer uppgifter, mål och tidsplaner att fastställas så att näringslivets aktörer och medlemsstaterna kan göra snabbare framsteg.