Regeringsuppdrag ITS

Regeringen har den 10 september 2009, beslutat att uppdra åt Vägverket att i samarbete med berörda myndigheter, näringsliv och organisationer ta fram en trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem (ITS) i transportsystemet.

Rapporten är lämnad till regeringen!

Som resultat av arbetet har regeringen beslutat att inrätta ett ITS-råd.

Detta för att intensifiera arbetet med att nyttja intelligenta transportsystem och tjänster för att nå bättre säkerhet, effektivitet och miljö.

Rådet består av representanter från bland annat näringsliv, myndigheter, gods- och persontransportörer och akademin.