Dokument

Regeringen styr utredningen med hjälp av direktiv till ITS rådet. Regeringen har också gett Trafikverket i uppdrag genom regleringsbrev att ha det samlade ansvaret för genomförande och uppföljning av arbetet med den trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem.

Rådet träffas ca 4 gånger per år och minnesanteckningar från mötena inklusive visade bilder samlas under fliken Möten.

De rapporter som Trafikverket respektive rådet ska lämna till Näringsdepartementet återfinns under fliken Rapporter.