Information

Referat från myndighetsmötet den 28 mars
Ett första gemensamt seminarium för myndigheter genomfördes i slutet av mars. Hans Rode hälsade välkommen och berättade om bakgrunden till detta möte mellan myndigheter och kopplingen till ITS handlingsplan samt utifrån departementets kommittédirektiv till ITS Rådet. Hans påpekade bland annat vikten av att våga pröva nya arbetssätt för att utveckla samarbetet mellan myndigheter och näringsliv. Samarbetet måste bygga på arbetssätt där det inte är detaljstyrning som råder utan att det är en problembild som ligger till grund för samarbetet. Dagens möte är till för att hitta former för vidare samarbete mellan myndigheter inom ITS området. Varje myndighet presenterade sin verksamhet kopplat till ITS handlingsplan. Därefter genomfördes grupparbeten för att hitta områden för vidare samarbete mellan myndigheter.

Det fortsatta arbetet är viktigt och ITS sekretariatet tog på sig att:

  •  Ta fram förslag på ansvarig – myndighet – för respektive aktivitet i ITS handlingsplan genom samtal med respektive myndighet
  • Förbereda workshop i innovativa upphandlingar
  • Tillgängliggöra information

Se de bilagor som visades på mötet

 

Det första Digitaliseringsrådsmötet med IT minister
Anna-Karin Hatt hölls den 14 mars

I sitt inledningsanförande trycker Anna-Karin Hatt det finns en insikt om vikten av att samarbeta gränsöverskridande för att utveckla morgondagens digitala samhälle. Nedan är några citat från inledningsanförandet som kopplar tillbaka på de skrivelser som rådet nyligen gjort.

Anna-Karin Hatt: ”…det är också centralt att stora aktörer både från offentlig och privat sektor ser sin roll och fungera som draglok för innovativa tjänster och genom sitt sätt att agera underlätta framväxten av små innovativa företag. Och i det sammanhanget tror jag att innovationsupphandling, införande av nya tekniska system kan spela en väldigt viktig roll. Men innovation handlar inte bara om teknik. Det handlar också om tjänsteutformning, om affärsmodeller om att säkra dom tjänster som utvecklas så att det utgår från den enskilda användarens behov.”

Anna-Karin Hatt: ”Nåt som kommit fram väldigt tydligt i samtalen är att det är helt centralt att tjänsteutvecklare, stora som små, på ett enkelt sätt kan få tillgång till offentlig data, så att vi kan stimulera och skapa förutsättningar för nya och effektiva tjänster.”

Anna-Karin Hatt: ”Ropen på öppen data är jättemånga och dom är jättehöga.” I diskussionerna framkom vikten av att tillgängliggöra data, att det görs nu, att man inte väntar tills det finns en standard.

Anna-Karin sammanfattade mötet med att konstatera att det behövs mål inom flera områden, att målen måste vara drivande, talande, kommunicerande och smarta mål. Det finns även perspektiv som är av stor vikt att beakta exempel är tillit, rättigheter, ägande.

Ett nästa möte i Digitaliseringsrådet kommer att hållas innan sommaren.

Se hela mötet på: http://www.regeringen.se/sb/d/3209/a/162957


Skrivelser

Brev till infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd angående Innovationosupphandling

Brev till IT- och regionministern Anna-Karin Hatt angående Informationstillgänglighet

 

Storstadsforum

Ett Storstadsforum har bildats bestående av Malmö stad, Göteborg stad, Stockholms stad och Trafikverkets linjeverksamhet samt ITS-Sekretariatet. Syftet är att dra nytta av varandras erfarenheter inom ITS-området. Forumet leds av Hans Rode, ordförande i ITS-Rådet. Hittills har två möten genomförts och en portalbeskrivning för samarbetet har slagits fast: Samarbete mellan Sveriges växande storstadsområden i syfte att gemensamt introducera innovativa lösningar för hållbar samhällsutveckling med fokus på intelligenta transportsystem och tjänster. Exempel på område där det finns möjlighet att dra lärdom av andras erfarenheter är införande av trängselskatter. En prioriterad lista på gemensamma utmaningar, problem och hinder har också slagits fast för att sätta rätt saker i fokus.