Underlag till Nationell Strategi och handlingsplan för användning för Intelligenta Transportsystem i Sverige

Denna rapport utgör förslag till Nationell ITS strategi och handlingsplan för Sverige. Arbetet initierades av Trafikverket i april 2015 i syfte att tillvarata de synpunkter som inkom på regeringsuppdraget 2013 att ta fram en nationell ITS-strategi.

Resultatet presenterades på den nationella ITS konferensen 26 oktober.
Ni finner presentationerna här>>

(Observera att vissa kan ha fått detta tidigare, då ber vi om ursäkt för dubbelinformationen)

Projektet har genomförts tillsammans med Transportstyrelsen. I projektets styrgrupp har förutom Trafikverket även representanter för Transportstyrelsen och Vinnova deltagit. I syfte att åstadkomma en öppen process och ett brett deltagande från akademi, näringsliv, storstäder och andra intressenter etablerades ett samverkansforum hos ITS-Sweden.

Vi vill särskilt tacka ordförandena och de som medverkat i de olika arbetsgrupperna för framtagande av handlingsplanerna.

Med detta vill vi nu öppna för er att komma med synpunkter på rapporten
Ni finner den här>>.  (http://its-sweden.se/itshp/?p=393)

Remissvaren sammanställs och bifogas rapporten när den lämnas över till uppdragsgivaren.

Sista datum för att komma in med synpunkter är 16 december. Synpunkterna lämnas i wordformat till kommentar@itshp.nu