Strategi

Vår strategi är att:

  1. Samla kunskap och förstå trender;

Omvärldsbevakning, nyhetsbrev, hålla en överblick på vad som händer, skapa-leva ”nätverkssamhället”, kunna koordinera möten kring ämnen som handlingsplanen, skapa olika erfarenhetsutbytes möten, arbeta med framtidsfrågor kring ämnet.

  1. Koordinera och driva frågor;

”Runda bordssamtal”, debatter, driva konferens/konferenser, vara koordinator för en neutral arena, bygga kunskap, fånga upp aktuella ämnen för WS. Ta tillvara medlemmars intressen. Vara en central kontaktpunkt där tex myndigheter kan sondera frågeställningar och få ett konsoliderat svar från aktörerna inom ITS samt också utgöra en neutral kanal där ståndpunkter kan framföras som är gemensamma för medlemmarna.

  1. Arbeta Internationellt;

Hålla samman det internationella nätverket. Vara uppdaterad på och koordinera, påverka internationella konferenser, samt harmoniserings- och standardiserings­arbeten inom området. Utgöra den svenska kontaktpunkten/noden för svenska aktörer i dessa frågor. Samarbeta och samverka med internationella aktörer, vara kontaktpunkten för ITS i världen.

 

Our strategy is to:

  1. Collect knowledge and understand trends;

Worldwide surveillance, newsletters, keeping an overview of what’s happening, creating-live ”networking society”, being able to coordinate meetings about topics like the action plan, creating different experience exchange meetings, working on future issues about the topic.

  1. Coordinate and drive issues;

”Round table discussion”, debates, conducting conference/conferences, being a coordinator for a neutral arena, building knowledge, capturing current topics for workshops. Safeguard the member’s interests. Be a central contact point where, for example, authorities can investigate issues and get a consolidated response from the ITS actors but also constitute a neutral channel where the member’s opinions can be represented.

  1. International Work;

Merge the international network. Be updated on and coordinate, influence international conferences, as well as harmonization and standardization work in the area. Be the Swedish contact point/node for Swedish actors on these issues. Collaborate and interact with international actors, be the contact point for ITS in the world.